VIŠI SUD U BEOGRADU PRESUDA P3 86/21 

VIŠI SUD U BEOGRADU sudija Lidija Pavlović, sudija pojedinac, u parnici tužioca Božidara Đelića iz Beograda, čiji je punomoćnik Vladimir Todorić, advokat iz Beograda, protiv tuženih „Adria Media Group“ doo, izdavača internet portala, sa sedištem u Beogradu i Rajka Nedića, odgovornog urednika „Kurir.rs“, iz Beograda, čiji je zajednicki punomoćnik Branislav Glogonjac, advokat iz Beograda, radi utvrđenja i naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 300.000,00 dinara, nakon zaključene usmene i javne glavne rasprave održane dana 02.03.2023. godine, doneo je 


PRESUDU I USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Božidara Đelića iz Beograda, pa SE UTVRĐUJE da je drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda, odgovorni urednik internet portala kurir.rs, objavljivanjem zabranjenih informacija u tekstu „SVE ZA PARE! Osvedočeni pokvarenjak Đelić pljuje Telekom i Telenor jer zgrće milione od Šolaka“ na internet portalu kurir.rs dana 03.02.2021. godine u kojima se neistinito navodi da je tužilac: „osvedočeni pokvarenjak, da za pare radi i govori šta mu se naruči, da je nameštao prodaju Srbije za grupu izabranih tajkuna, da je masno slagao, da je jedan od ključnih koji je sproveo insajdersku, odnosno tajkunsku privatizaciju kao i da je Srbiju napustio kao bogat čovek“, kao i u tekstu „ĐELIĆ MAHER ZA LOPOVLUKE!“ na internet portalu kurir.rs dana 05.02.2021. godine, u kojima se neistinito navodi da je tužilac „maher za lopovluke i da je izvukao milione“, povredio njegovo dostojanstvo ličnosti. II DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Božidara Đelića iz Beograda, pa SE OBAVEZUJU prvotuženi „Adria Media Group“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu, i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda, odgovorni urednik internet portala kurir.rs, da tužiocu isplate na ime naknade nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled povrede dostojanstva ličnosti, nastalih objavljivanjem zabranjenih informacija u tekstu „SVE ZA PARE! Osvedočeni pokvarenjak Đelić pljuje Telekom i Telenor jer zgrće milione od Šolaka“, na internet portalu kurir.rs dana 03.02.2021. godine u kojima se neistinito navodi da je tužilac: „osvedočeni pokvarenjak, da za pare radi i govori šta mu se naruči, da je nameštao prodaju Srbije za grupu izabranih tajkuna, da je masno slagao, da je jedan od ključnih koji je sproveo insajdersku, odnosno tajkunsku privatizaciju kao i da je Srbiju napustio kao bogat čovek“, kao i u tekstu „ĐELIĆ MAHER ZA LOPOVLUKE!“ na internet portalu kurir.rs dana 05.02.2021. godine, u kojima se neistinito navodi da je tužilac „maher za lopovluke i da je izvukao milione“, iznos od 50.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti, pa do konačne isplate, sve u roku od 15 dana od prijema prepisa presude pod pretnjom prinudnog izvršenja. II DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca Božidara Đelića iz Beograda kojim je traženo da sud obaveže prvotuženog „Adria Media Group“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu i drugotuženenog Rajka Nedica iz Beograda, odgovornog urednika internet portala kurir.rs, da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled povrede dostojanstva ličnosti, nastalih objavljivanjem zabranjenih informacija u tekstu „SVE ZA PARE! Osvedočeni pokvarenjak Đelić pljuje Telekom i Telenor jer zgrce milione od Šolaka“, na internet portalu kurir.rs dana 03.02.2021. godine u kojima se neistinito navodi da je tužilac: „osvedočeni pokvarenjak, da za pare radi i govori šta mu se naruči, da je nameštao prodaju Srbije za grupu izabranih tajkuna, da je masno slagao, da je jedan od kljucnih koji je sproveo insajdersku, odnosno tajkunsku privatizaciju kao i da je Srbiju napustio kao bogat čovek“, kao i u tekstu „ĐELIĆ MAHER ZA LOPOVLUKE!“ na internet portalu kurir.rs dana 05.02.2021. godine, u kojima se neistinito navodi da je tužilac „maher za lopovluke i da je izvukao milione“, isplate preko dosuđenog iznosa od 50.000,00 dinara, a do traženog iznosa od 300.000,00 dinara, za iznos od još 250.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presude, pa do konacne isplate, KAO NEOSNOVAN. IV ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Božidara Đelića iz Beograda u delu u kom je tražio da sud utvrdi da je drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda, odgovorni urednik internet portala kurir.rs, objavljivanjem informacija bliže opisanih u stavu prvom izreke presude povredio pretpostavku nevinosti tužioca kao u delu kojim je tražio da se obavežu prvotuženi „Adria Media Group“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu, i drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda, odgovorni urednik internet portala kurir.rs, da tužiocu naknade nematerijalnu štetu zbog duševnih bolova usled povrede predpostavke nevinosti, nastalu objavljivanjem zabranjenih informacija u tekstu: „SVE ZA PARE! Osvedočeni pokvarenjak Đelić pljuje Telekom i Telenor jer zgrće milione od Šolaka“ na internet portalu kurir.rs dana 03.02.2021. godine u kojima se neistinito navodi da je tužilac: „osvedočeni pokvarenjak, da za pare radi i govori šta mu se naruči, da je nameštao prodaju Srbije za grupu izabranih tajkuna, da je masno slagao, da je jedan od ključnih koji je sproveo insajdersku, odnosno tajkunsku privatizaciju kao i da je Srbiju napustio kao bogat čovek“, kao i u tekstu „ĐELIĆ MAHER ZA LOPOVLUKE!“ na internet portalu kurir.rs dana 05.02.2021. godine, u kojima se neistinito navodi da je tužilac „maher za lopovluke i da je izvukao milione“, KAO NEOSNOVAN. V DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Božidara Đelića iz Beograda pa SE OBAVEZUJE drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda, odgovorni urednik internet portala kurir.rs, da o svom trošku javno objavi uvod i izreku pravnosnažne presude objavi bez odlaganja, na internet portalu kurir.rs, a najkasnije dva dana od dana kada presuda postane pravnosnažna. VI DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca Božidara Đelica iz Beograda kojim je tražio da sud obaveže drugotuženog Rajka Nedica iz Beograda, odgovornog urednika internet portala kurir.rs, da o svom trošku javno objavi u celini pravnosnažnu presudu bez komentara i bez odlaganja, na internet portalu kurir.rs, a najkasnije dva dana od dana kada presuda postane pravnosnažna, kao NEOSNOVAN. VII USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Božidara Đelića iz Beograda, kojim je tražio da sud obaveže drugotuženog Rajka Nedića iz Beograda, odgovornog urednika internet portala kurir.rs, da po pravnosnažnosti presude bez odlaganja UKLONI tekst od 03.02.2021. godine pod naslovom „SVE ZA PARE!osvedoceni pokvarenjak Đelić pljuje Telekom i Telenor jer zgrce milione Šolaka“, kao i tekst od 05.02.2021. godine pod naslovom „ĐELIĆ MAHER ZA LOPOVLUKE!“, sa medija internet portala kurir.rs pod pretnjom prinudnog izvršenja. VIII OBAVEZUJE SE tuženi „Adria Media Group“ doo iz Beograda, da tužiocu Božidaru Đeliću iz Beograda naknadi troškove postupka u iznosu od 82.600,00 dinara, u roku od 8 dana od dana dostavljanja presude, pod pretnjom izvršenja.

UDARNA VEST.rs

Share
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare