PRESUDA VIŠEG SUDA U BEOGRADU P3 438/20 

U IME NARODA,

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Biljana Cvetković, sudija pojedinac, u parnici tužioca Srđana Noga iz Beograda, čiji je punomoćnik Luka Bralić, advokat iz Beograda, protiv tuženih „Adria Media Group“ d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu i Rajka Nedića, iz Beograda, čiji je zajednicki punomoćnik Aleksandar Petrović, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 400.000 dinara, nakon održane usmene i javne glavne rasprave zaključene dana 11.07.2022. godine, doneo je:

PRESUDU

*DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Srđana Noga iz Beograda, pa se OBAVEZUJU tuženi privredno društvo „Adria Media Group“d.o.o. Beograd i Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu solidarno na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda nastale objavljivanjem neistinitih informacija na internet portalu „kurir.rs“ dana 25.11.2020. godine i 26.11.2020. godine, isplate iznos od 30.000 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od dana dostavljanja prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

*ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu u kom je tužilac tražio da mu tuženi, pored iznosa dostudenog stavom prvim izreke, solidarno isplate iznos od još 370.000 dinara, KAO NEOSNOVAN.

*OBAVEZUJE SE drugotuženi da kao odgovorni urednik internet portala „kurir.rs“ objavi uvod i izreku ove presude, bez bilo kakvog komentara i odlaganja, najkasnije u drugom narednom broju izdanju internet portala „kurir.rs“ od dana pravnosnažnosti.

*ODBIJA SE tužbeni zahtev kojim je traženo da se obaveže drugotuženi da, pored objavljivanja uvoda i izreke presude na način iz stava trećeg izreke, objavi presudu u celosti, KAO NEOSNOVAN.

*OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parnicnog postupka u iznosu od 71.900 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana nastupanja izvršnosti presude pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od dana dostavljanja prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

UDARNA VEST.rs

Share
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare