JEDAN od KLJUČNIH USLOVA za 20.000 evra je i VISINA PLATE

Do subvencije od 20.000 evra za kupovinu stana moguće je samo ukoliko majke zajedno sa partnerom prihoduju manje od 138.272 dinara mesečno. Ovo je inače, jedan od ključnih uslova na putu do državne pomoći u kupovini nekretnine. 

Praktično, limit su dve prosečne plate na dan podonošenja zahteva, što znači da pomenuti iznos može da bude i veći za recimo nekoliko meseci. 

Vlada je praktično usvojila sve uslove koje moraju da ispune porodice koji žele da reše stambeno pitanje. Jedan od uslova je da su dobili dece posle 01. januara 2022. godine, kao i da se zahtev podnese u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.

Uslov je i da majka prvi put stiče u svojinu nepokretnost na teritoriji Srbije. 

Dakle, svaka mama, koja je dobila dete od početka 2022. godine i odluči se za kupovinu stana ili gradnju kuće, ako nema nekretninu, dobiće od države 20 odsto sredstava. Maksimalna subvencija je 20.000 evra, a majke koje grade kuću u 19 devastiranih opština mogu da računaju da će im država „pokriti“ – 50 odsto vrednosti radova.

Prema stepenu razvijenosti devastirana područja čine 19 jedinica lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka, i to:

 •  Babušnica 
 •  Bela Palanka 
 •  Bojnik
 •  Bosilegrad
 •  Bujanovac 
 • Vladičin Han 
 • Golubac
 •  Žitorađa 
 •  Kuršumlija 
 •  Lebane
 •  Mali Zvornik 
 •  Medveđa 
 •  Merošina 
 •  Preševo
 •  Prijepolje
 •  Svrljig
 • Surdulica 
 • Trgovište
 •  Tutin

Oni koji se odluče za izgradnju kuće u ostalim opštinama, koje nisu u okviru devastiranih i nerazvijenih opština, mogu da računaju da 20 odsto sredstava u odnosu na vrednost radova na izgradnji kuće. Praktično, ako je u pitanju vrednost od 100.000 evra, moguće je računati na 20.000 evra od države, a ako je u pitanju kuća od 50.000 evra moguće je računati na 10.000 evra subvencije od države.

Novac je inače moguće ostvariti ne samo za kupovinu stana ili kuće, već i za izgradnju, ali i kao učešće u stambenom kreditu.

Pored dokaza koji se pribavljaju po službenoj dužnosti, podnosilac zahteva dostavlja ni niz drugih dokumenata:

1) dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (ne stariji od mesec dana);

2) dokaz o statusu jednoroditeljske porodice (izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne starije od mesec dana);

3) uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave u kojoj je podnosilac zahteva imao registrovano prebivalište da se u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije se vodio kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica po osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje;

4) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;

5) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;

6) izjavu podnosioca zahteva datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;

7) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;

8) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, prenosi Blic.

9) tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta;

10) potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove

11) građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji

12) predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;

13) uverenje MUP a o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva;

14) dokazi da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji. Organ koji odlučuje o pravu zadržava pravo da od podnosioca zahteva prema potrebi zatraži i dodatne dokaze.

UDARNA VEST.rs

Share
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare